Sverige

Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket

Augusti 2014: Färgfabriken i Liljeholmen, strax utanför centrala Stockholm, var platsen där det svenska SEiSMiC-nätverket höll sitt första möte. Omkring 60 deltagare hade samlats för att under en dag diskutera, nätverka och bygga den struktur som nätverket ska jobba vidare med under två år. Värdar var IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures, håller i det svenska SEiSMiC-projektet.

Dagens moderator Carl Mossfeldt, inledde med att uppmana deltagarna till öppenhet och att lämna förutfattade meningar bakom sig. Det gjorde han med hjälp av ett citat från poeten Johan Keates: Negative Capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason.

Carl Mossfeldt pekade på att våra städer står inför nya utmaningar och de verktyg och kartor som vi har till vårt förfogande i bland är inaktuella. Nya lösningar på nya utmaningar krävs och här kan SEiSMiC spela en viktig roll i att identifiera problemen och kanske också hitta lösningar.

Under förmiddagen sattes SEiSMiC-projektet in i ett sammanhang och frågan hur projektet kopplar till den europeiska stadspolitiken belystes. SEiSMiC-projektet, som finansieras av EU-kommission, syftar till att överbrygga glappet mellan människor i städer och europeiska institutioner. Ett av syftena med startmötet var att fånga det som är Sveriges unika bidrag till de europeiska sammanhangen och som kan vara relevant input till en europeisk strategisk forskningsagenda.

Startmötet har föregåtts av fokusgruppsmöten i Göteborg, Malmö och Stockholm under våren. Liknande fokusgruppsmöten har skett i tio andra europeiska länder. Ur alla dessa möten har fyra teman utkristalliserats sig:

  • Tillgång till och omfördelning av urbana resurser
  • Mångfald som motor för innovation och hållbarhet
  • Förändring genom deltagande och experimenterande
  • Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner kring dessa teman. Under de två kommande åren kommer ytterligare fyra möten hållas i nätverket med tematiska inriktningar. Arbetet med att planera för dessa möten startar nu och deltar gör både projektgruppen kring SEiSMic och intresserade deltagare från startmötet.

Under mötet deltog en grupp konstnärer under ledning av Rosa Bonn från belgiska New Hero. Konstnärerna gjorde skisser utifrån intervjuer med deltagarna och förbipasserande, utifrån deras drömmar om framtidens stad. Skisserna presenterades sedan som avslutning på dagen.

Skisserna finns att se på Arthur’s blog.

Alla presentationer från dagen finns att ladda ner här