Sverige

Det svenska nätverket

 

Nationellt nätverksmöte i Göteborg den 15 mars 2016

Läs mer om mötet

 

Det svenska nätverket samlar aktörer i Sverige för nya insikter och diskussioner inför kunskaps- och erfarenhetsutbyten med de andra europeiska Seismic-projekten. Diskussionerna utgår ifrån pågående projekt och intressanta sammanhang för att få mesta möjliga dynamik i arbetet och nytta för alla medverkande.

Under våren 2014 genomfördes tre förberedande fokusgruppsmöten i Göteborg, Stockholm och Malmö. Syftet var att samla ett brett spektrum av aktörer, som på olika sätt arbetar med eller har ett särskilt intresse för sociala innovationer i ett stadsutvecklingssammanhang. I dessa diskussioner hjälpte sammanlagt cirka 60 personer oss att skapa en bild av vilka frågor, arbetssätt, projekt och nätverk som är viktiga och intressanta i Sverige just nu. Som ett resultat av fokusgruppsmötena lyftes några urbana utmaningar där sociala innovationer har en särskilt stor potential att bidra till en radikal förändring.

Baserat på resultatet resultat från sammanlagt 30 fokusgruppsmöten i tio länder har ett gemensamt ramverk tagits fram för att ge stadga i arbete och underlätta syntetisering av resultat och jämförelser mellan länder.

Fyra teman leder arbetet framåt:

  • Tillgång till och omfördelning av urbana tillgångar
  • Mångfald som motor för innovation och hållbarhet
  • Förändring genom deltagande och experimenterande
  • Anpassningsbarhet, kreativitet och resiliens i städer

Det svenska nätverket består av 30-50 personer. En viktig ledstjärna är att engagera en mångfald av olika aktörer i de nationella nätverken för att skapa förutsättningar för nya insikter och diskussioner som går utanför de gängse ramarna. De strategiska diskussionerna utgår ifrån pågående projekt och intressanta sammanhang för att få mesta möjliga dynamik i arbetet och nytta för alla medverkande. Deltagande i SEiSMiC-nätverket ger nya kunskaper, synlighet i Bryssel och möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med europeiska projekt.

Möten 2014-2016

Ett startmöte höllsi Stockholm den 21 augusti 2014 i syfte att etablera det svenska nätverket, ge nödvändig information om projektets förutsättningar samt att organisera arbetet. Därefter sker ytterligare fyra möten under de kommande dryga två åren. Läs mer om Seismics möten 2014-2016